KAJIAN TENTANG HADIS HASAN

  • Fakhrurrozi Fakhrurrozi Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah
Keywords: hadis, hasan, sunan

Abstract

Hadis hasan terbagi dua, yaitu hasan lizatihi dan hasan ligairihi. Hadis hasan lizatihi ialah hadis yang sanadnya bersambung-sambung, melalui perawi yang siqah-siqah, dabit-dabit meskipun salah satu mereka kurang sempurna, serta terhindar dari kecacatan. Hasan ligairihi ialah hadis yang secara pribadi kualitasnya daif tetapi menjadi hasan ligairihi karena dukungan riwayat lain. Imam at-Tirmizi menggunakan beberapa istilah terkait hadis hasan, antara lain: hasan sahih, hasan garib, sahih garib dan hasan sahih garib. Terdapat beberapa istilah umum yang berlaku untuk hadis hasan dan sahih, seperti: salih, hasan alisnad, jayyid, qawiyy, ruwatuhu siqat, sahih al-isnad, hadisun sahih, hadis hasan dan lain sebagainya. Ibn Hajar mengelompokkan ungkapan-ungkapan jarh ta`dil kepada dua belas tingkatan. Tingkatan keempat dari ungkapan ta`dilnya menunjukkan nilai hasan. Ulama telah menyepakati tentang bolehnya mengamalkan hadis hasan dan dijadikan sebagai hujjah baik dalam akidah maupun hukum. Sunan al-arba`ah ditambah Sunan ad-Daruqutni, kitab Musnad Ahmad dan Musnad Abi Ya`la merupakan referensi hadis-hadis hasan. Kitab-kitab tersebut meskipun tidak disusun secara khusus untuk hadis hasan, tetapi isinya didominasi oleh hadis-hadis hasan.

References

Abu Lawi. Amin, ‘Ilmu Usul al-Jarh wa at-Ta`dil, (KSA al-Khubar al-
„Aqrabiyah: Dar Ibn „Affan, 1997 M.
Al-Qudat. Syaraf Mahmud, al-Minhaj al-Hadis fi ‘Ulum al-Hadis, Malaysia: Dar
at-Tajdid, 2003.
Asy-Syayi`. „Abdul „Aziz, Taqrib Nuzhati an-Nazar fi Taudih Nukhbati al-Fikr,
Riyad: Madar al-Qabas, 2015.
At-Tahhan. Mahmud, Taisir Mustalah al-Hadis, Riyad: Maktabah al-Ma`arif, cet.
10, 2004.
At-Tirmizi. Abu Musa Muhammad Ibn Isa, Sunan at-Tirmizi, tahkik Basysyar
„Awwad, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998.
„Itir. Nuruddin, Manhaj an-Naqd fi ‘Ulumi al-Hadis, Damaskus: Dar al-Fikr, cet.
III, 1981.
Suryadi, Tim Dosen Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga, Studi Kitab Hadis,
Yogyakarta: Teras, 2003.
Wahid. Ramli Abdul, Studi Ilmu Hadis, Bandung: Cipta Media Perintis, cet. 3,
2011.
Published
2020-09-20